Ledarskapskurser

Ledarskapskurser nuLedarskapskurser för ny som chef

Ledarskapskurser är viktigt för dig som är ny som chef. Man kan vara anställd som chef sedan många år, eller sedan i förra veckan. Men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap. Som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning, utveckling. Och gärna också utbildning i form av olika ledarskapskurser.

Att lära känna sig själv

Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Men det finns ingen entydig definition och metod. Eftersom ledarskapet är ett komplext samspel mellan många individer. Som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer. Så det finns sällan några ledarskapskurser som passar alla.

Nya tider kräver nya ledarskapskurser

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant, utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana. Allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd.

Höga krav på en modern ledare

Allt detta ställer höga krav på en modern ledare. Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk. Oavsett om man är en nybliven eller erfaren chef kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega. Att diskutera problemen med, utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv.

Ledarskapskurser som utvecklar dig

Men har man flera ledarskapskurser i botten. Där man har fått perspektiv både på sig själv och på dina olika roller. Och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap. Har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll och som person, och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Ledarskapskurser om ledarskap

Bra ledarskapskurser tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje. Och därmed också prestationen. Och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare.

Se hela människan i ditt ledarskap

En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser. Det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt. Och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi. Är det klokt att gå en eller flera ledarskapskurser för att vidareutbilda sig.

Ledarskapskurser för bättre ledarstil

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor. Parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer. Ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda. Delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt. Att lära sig olika metoder för detta, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll. Och hur ens ledarstil påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel. Är några av de färdigheter som man tränar på ledarskapskurser.

På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten ledare. Som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå. Och redo att möta framtidens utmaningar.

Ledarskapsutbildningar ger kompetens

Var tredje svensk känner sig överkvalificerad för sitt jobb. Allt enligt en färsk undersökning från Randstad. Man skulle kunna tro att detta enbart är en fördel. Men även om det naturligtvis är bättre att vara överkvalificerad än underkvalificerad. Kan det ändå påverka både motivation och prestation negativt. På ledarskapsutbildningar lär bland annat ut hur viktigt det är med rätt matchning mellan arbetsuppgifter och personal.

Ledarskapsutbildningar ger tips om ledarskap

Att ta vara på alla sina medarbetares kompetens är viktigt om man vill bli en bra chef. Även om det kanske inte går att skräddarsy arbetsuppgifterna efter varje individs kompetens. Bör man ändå försöka titta på möjligheterna att utöka varje persons ansvar så att det finns lagom mycket utmaningar i vardagen. I förhållande till vars och ens kompetens. Kanske vet man inte tillräckligt mycket om de anställdas kapacitet. Men då bör man ta reda på detta exempelvis genom medarbetarsamtal. Något som våra ledarskapsutbildningar kan ge tips om.

Kompetenshöjande ledarskapsutbildningar

Det handlar helt enkelt om att ha rätt personal på rätt plats. Då får man bäst resultat och därmed förbättras lönsamheten. Kanske kan man som chef hitta chefsämnen inom organisationen. Som antingen redan har kunskaper för att bli befordrade. Eller kan få det genom kompetenshöjande ledarskapsutbildningar. På våra ledarskapsutbildningar får man verktyg i ledarskap för att ta vara på medarbetarnas kompetens bättre.

Ledarskapsutbildningar med ledarskapsverktygen

I ovannämnda undersökning framkom också att 15 % känner sig underkvalificerade. Och att hitta dessa personer och hjälpa dem att få bättre kompetens. Exempelvis genom lämpliga utbildningar, är också till stor nytta för hela organisationen. Det blir en kvalitetshöjande åtgärd genom att öka individens självförtroende och arbetsglädje. Vilket även förbättrar prestationen väsentligt. Detta är bara ett av många exempel på hur man kan öka sin medvetenhet genom bra ledarskapsutbildningar. Där man både analyserar den nuvarande situationen på sin avdelning och lär sig hitta rätt verktyg för att genomföra förbättringar.

Motivation i ledarskapet

Enligt en nyligen publicerad undersökning uppger var tjugonde svensk – av de 5000 personer som svarat – att VD är deras drömjobb. Bland de yrkesverksamma var VD-jobbet dubbelt så attraktivt som bland arbetslösa och studerande. Möjligen relaterat till hur pass optimistisk man är om sina egna karriärmöjligheter.

Speciellt intressant är kanske att det inte i första hand är VD-lönen som skapar denna motivation. Utan det är faktorer som ”spänning” och ”personlig utveckling”. Även ”personlig frihet” och ”möjligheten att hjälpa andra/förbättra samhället” rankas högre än ekonomisk motivation. Och detta var extra tydligt bland de yngre personerna.

Ledarskapskurser skapar motivation

Detta är mycket intressant information för en chef. Och inom ramen för nya ledarskapskurser kan man lära sig mer om medarbetarnas motivation. Och hur man använder sådan kunskap för att på bästa sätt utveckla varje persons inneboende resurser. Visserligen kan man inte befordra sina medarbetare till VD. Men viktigt är ändå att förstå vilka faktorer som ökar tillfredsställelsen och därmed prestationen. Vilket man kan lära sig mer om på en chefsutbildning. Att hjälpa personalen att utvecklas. Genom exempelvis att ge dem större ansvar och kanske också utbildning, är en investering som kan ge snabb utdelning.

Ledarskapskurser för bättre ledarskap

På våra ledarskapskurser förbättrar man sina kunskaper om ledarskap. Dels i form av fakta, som exempelvis forskningsresultat och undersökningar. Men även när det gäller olika chefsstilar och annan typ av metodik. Det gäller också att bli uppmärksam på sin egen chefsroll. Och eftersom många tydligen drömmer om att bli chef. Kan ju cheferna – allt från den närmaste avdelningschefen till VD:n – i bästa fall fungera som positiva förebilder för de anställda.

Att förbättra sin kompetens

Detta borde skapa en extra motivation för varje chef att förbättra sin kompetens och allmänna kunskapsnivå genom att gå minst två olika ledarskapskurser. Och på så sätt höja sin ambitionsnivå och även sin prestation som chef. Och effekten av detta blir förhoppningsvis, särskilt på litet längre sikt, en ambitiösare och bättre presterande personalgrupp.

Förtroende som chef

För att få personalen med sig så att alla strävar efter samma mål är en av de viktigaste utmaningarna man har som chef att skapa förtroende. Om man litar på sin chef lägger man som anställd ner mer tid, energi och engagemang på sina arbetsuppgifter. Man blir helt enkelt mer motiverad. För att förstå mer om dessa mekanismer är det bra att gå på olika ledarskapskurser. Där man studerar fakta och diskuterar chefsrollens olika aspekter.

Chefsrollen och gott ledarskap

Att föregå med gott exempel är viktigt för att få medarbetarna att känna förtroende, och då handlar det exempelvis om chefens arbetsmoral. Att ställa upp för varandra och vara lojal gentemot sina kollegor är ett beteende som skapar bättre samarbete och arbetsmiljö. Och som man kan lära sig på olika ledarskapskurser påverkas därigenom även det faktiska, alltså mätbara, resultatet.

Ärlighet i gott ledarskap

Andra saker som skapar förtroende är att man visar sig tillförlitlig och trovärdig – ärlighet varar definitivt längst när det gäller gott ledarskap! Att man har hög kompetens, både när det gäller branschkunskap och ledarskap, är andra viktiga faktorer, och genom våra ledarskapskurser får man definitivt en bättre grund att stå på.

Professionella ledarskapskurser

Kunskaperna som chef handlar också om att förstå så mycket som möjligt av produktionsprocessen och varje medarbetares roll i denna, och just när man visar den typen av förståelse har man goda möjligheter att förbättra personalens förtroende och tillit. När man kan lita på sin chef är man också mer benägen att ge det där ”lilla extra” och som chef kan man även ha bättre möjligheter att få veta vad som eventuellt försvårar arbetet, och hitta lösningar på sådana problem.

Att öka sin kompetens med hjälp av professionella ledarskapskurser genererar både ökad trygghet och ökad stabilitet på arbetsplatsen. Det handlar ju inte bara om förtroende för chefen, utan även inbördes i hela personalgruppen.

Kvinnor som chefer

Att kvinnor i chefsposition fortfarande är en minoritet är ett känt faktum, även om det inte är så lätt att varken hitta orsaker eller lösningar. Men en amerikansk undersökning som omfattade 7280 chefer ger en hel del intressant information i ämnet. Visserligen kan förhållandena variera från land till land, men en svensk expert berättade nyligen på TV om ett föredrag hon hade hållit i Brasilien, där det – något förvånande – visade sig att detta land hade samma andel kvinnliga chefer som Sverige.

Ledarskapskurser för bättre kompetens

Vilka faktorer är det då som skapar ett bättre ledarskap? Bra ledarskapskurser ökar kunskaperna om detta. Förmåga att ta initiativ, inspirera och motivera personalen och utveckla både sig själv och de anställda var bland de 16 kompetenser som den omnämnda undersökningen tittade närmare på, men även analysförmåga, teknisk kompetens och strategiskt tänkande. Genom våra ledarskapskurser lär man sig utveckla sådan kompetens.

Kvinnligt ledarskap

60 – 80 % av cheferna i undersökningen var män – ju högre nivå, desto större var den manliga dominansen. Men i 12 kategorier av 16 presterade kvinnorna bättre, och det var alltså inte bara när det gällde de ”mjuka” egenskaper som man traditionellt associerar med kvinnligt ledarskap, utan även när det gällde initiativförmåga och resultatorienterad drivkraft.

Utvecklande ledarskapskurser

Genom en kompetensutvecklande ledarskapskurser lär man sig ta fram sina medarbetares bästa egenskaper, och ju mer uppmärksam man är, desto större är chansen att man hittar chefsämnen på sin arbetsplats, såväl bland män och kvinnor. Forskning visar alltså att det i princip inte finns något specifikt kvinnligt ledarskap, utan att det snarare är så att kvinnor behöver vara extra ambitiösa för att komma till en chefsposition, och när de väl har hamnat där tar de inte sitt ledarskap för givet, utan känner alltid en utmaning att visa vad de kan.

För den kvinnliga chefen kan därför våra ledarskapskurser vara ett sätt att bli medveten om sin styrka, så att man kan utöva sitt ledarskap med ökat självförtroende.

Skapa ökad mångfald på arbetsplatsen

I dagens arbetsliv har synen på ledarskap förändrats på många sätt. Samhällsansvar, hållbarhet och etik är en självklarhet för många företag, och detta är faktorer som alltmer styr både konsumenternas val av produkter och företagens val av samarbetspartners.

Genom ledarskapskurser kan man få perspektiv på sitt ledarskap, och hitta medel för att skapa ökad mångfald på arbetsplatsen.

Ledarskap på arbetsplatsen

Det handlar om könsfördelning, åldersfördelning och etnicitet. Ju större spridningen är när det gäller dessa faktorer, desto bredare kompetens får man, och de olika medarbetarna kan lära sig mycket av varandra. Genom att uppmärksamma dessa faktorer kan man dessutom skapa ökad goodwill och säkert få en hel del positiv publicitet också, eftersom dessa frågor ligger högt på agendan idag, inte minst hos media. Men ökad mångfald och jämställdhet är förstås inte bara något som kan skapa god PR, utan det kan förbättrar även arbetsmiljön och själva stämningen på arbetsplatsen.

Ledarskapskurser ger verktyg i mångfald

Mångfald föder helt enkelt kreativitet, och om man befinner sig i olika skeden av livet har man olika perspektiv och erfarenheter som kan komma till nytta. Detta gäller givetvis också personer från en annan kulturell bakgrund, exempelvis utlandsfödda eller andra generationens invandrare. Bra ledarskapskurser kan ge verktyg för att använda resurserna hos medarbetarna bättre, och även ge inspiration till att bredda personalgruppens sammansättning.

Ta vara på kompetensen inom personalgruppen

I exempelvis Japan respekterar man den ökade erfarenheten hos en gammal person mycket högt, medan Sverige hamnar långt ner i statistiken när det gäller hur man behandlar äldre personal, med undantag för personer i höga chefspositioner. Olika ledarskapskurser kan även i detta avseende bidra till att ta vara på kompetensen inom personalgruppen, så att man kan få ut full potential av den mångfald som finns där.

Ja, det kan faktiskt även vara mycket klokt att uppmuntra äldre chefer till att gå på ledarskapskurser för att uppdatera sin kompetens på området och skaffa ny inspiration.

Utvecklingssamtal på ledarskapskurser

Ofta ses ett utvecklingssamtal bara som en plikt som man är tvungen att genomföra, snarare än något att se fram emot. Genom våra ledarskapskurser med fokus just på utvecklingssamtal får man nya perspektiv och metoder, och då kan denna plikt utvecklas till något mycket positivt för båda parter.

Relevant att diskutera på sitt utvecklingssamtal

Det är viktigt att vara väl förberedd inför samtalet, och därför kan det vara en fördel att skicka ut ett slags agenda till den anställde i förväg. Då kan han eller hon tänka igenom vad som kan vara relevant att diskutera på sitt utvecklingssamtal. Det gäller att både prata om det förflutna, nuet och framtiden, och ta upp glädjeämnen och bekymmer både när det gäller den allmänna stämningen på avdelningen och de konkreta arbetsuppgifterna.

Kompetens i utvecklingssamtalet

Ett mycket viktigt ämne på ett utvecklingssamtal handlar om den anställdes kompetens. Används den till fullo eller finns det outnyttjad kompetens som kan tas tillvara? På samtliga ledarskapskurser lär man sig att en av de viktigaste rollerna för en chef är just att se till att de anställdas kunskaper tas tillvara på bästa sätt. Ibland kan det behövas kompetensutveckling för att öka kunskapsnivån, men i andra situationer kan det vara aktuellt med utökat ansvar för en anställd som känner sig överkvalificerad.

Konstruktiva utvecklingssamtal

En arbetssituation som tidigare upplevt som stagnerad och monoton kan därmed förbättras avsevärt. På så vis kan ledarskapskurser på sikt bidra till att öka hela personalens ambitionsnivå. Det kan även komma fram utmärkta förslag till förbättringar under ett konstruktivt utvecklingssamtal. Som så ofta när det gäller gott ledarskap, gäller det att få till stånd en bra dialog med personalen, där man lyssnar och ger ett bra gensvar, i ord och handling, så att man skapar en känsla av medinflytande.

På våra ledarskapskurser lär man sig också hur viktigt det är att sammanfatta samtalets slutsatser och att ge bra feedback, där även en konkret handlingsplan och uppföljning av samtalet ingår.

Effektivt ledarskap - mötesteknik

”Hälften av alla möten är meningslösa!” Detta är slutsatsen av en stor undersökning där 871 svenska chefer har intervjuats. Det genomsnittliga antalet möten är sex stycken per vecka, men det är inte ovanligt med ännu fler. Bara hälften av cheferna upplever alltså att de flesta av dessa möten är meningsfulla och effektiva, medan övriga tycker att mötena saknar syfte och mål.

Analysera och effektivisera företagets möten

Med ett så dåligt utgångsläge finns det mycket att göra för att förbättra situationen, och därmed arbetsförhållandena för ett stort antal personer. Ledarskapskurser i mötesteknik kan ge verktyg för att både analysera och effektivisera företagets möten. Här handlar det om arbetstid som kunde användas bättre, för redan hårt belastade personer på ansvarsfulla poster, både genom förbättrad mötesteknik, och genom att man helt enkelt försöker rationalisera bort vissa möten.

Ledarskapskurser i mötesteknik

Det är viktigt att inte sammankalla möten på ren slentrian. Genom en intressant dagordning och väl förberedd dokumentation blir mötesdeltagarna mer motiverade. Men ett mycket vanligt fenomen är att många av deltagarna inte har hunnit sätta sig in i materialet i förväg. Ofta på grund av tidsbrist, men det kan också vara så att dokumentationen är så omfattande och svårläst att bara några få extra engagerade eller insatta medarbetare orkar läsa den, vilket riskerar att leda till både en ofokuserad diskussion och dåligt förankrade beslut. På kurs i mötesteknik kan man förbättra sina kunskaper i just mötesteknik och därmed skapa bättre förutsättningar för meningsfulla mötesdiskussioner.

Effektivare mötesteknik för chefer

På moderna ledarskapskurser lär man sig ta nya grepp, och det kan handla om att ompröva gamla invanda beteenden. Genom effektivare mötesteknik kan man ofta förkorta mötena avsevärt. Om deltagarna är punktliga, väl förberedda och fokuserade kan man öka tempot och då skapar man också ett ökat engagemang i stället för att många deltagare är okoncentrerade, kanske rentav uttråkade.

Bra mötesteknik handlar om att göra mötena effektivare, och på professionella ledarskapskurser kan man lära sig mer om metoder just för detta.

Motverka åldersdiskriminering

I de flesta andra länder ses lång yrkeserfarenhet som en tillgång men i det svenska arbetslivet finns det en tydlig tendens mot åldersdiskriminering. På ledarskapskurser kan man få kunskaper om hur man motverkar detta, och tar tillvara på varje medarbetares kompetens på bästa sätt.

Var tredje person i Sverige säger att de upplevt åldern som ett problem när de sökt arbete och 51 procent av svenska folket anser att åldersfixeringen på arbetsmarknaden har ökat. Det visar en undersökning från Trygghetsrådet. Det är både yngre och äldre som känner sig utsatta för åldersdiskriminering.

Medvetandegör chefer om problemen

Sverige fick en lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet 2009. Förvånansvärt nog var man sist i hela EU med att införa detta, efter att ha sökt dispens två gånger från EU, som hade satt 2003 som deadline för denna lagstiftning. År 2006 hade övriga länder som fått dispens genomfört sina lagar, men då hade arbetet med lagen knappt börjat i Sverige. Det tycks alltså vara ett ganska djupt liggande problem, eftersom lagen satt så långt inne, och dessa ledarskapskurser är ett bra sätt att medvetandegöra chefer och arbetsledare om problematiken.

Lagen mot åldersdiskriminering

Trots att lagen mot åldersdiskriminering nu är införd, anger nämligen många företag fortfarande slentrianmässigt ett åldersintervall på 35-40 år när de rekryterar personal. Den mest önskvärda om än något motsägelsefulla kombinationen vid rekryteringar är ”ung” och ”erfaren”. Sverige har ändå en självbild som ett jämlikt land, men i USA är det inte ens tillåtet att fråga om åldern vid en anställningsintervju.

Som chef och ledare är en viktig uppgift att ta tillvara personalens kompetens på bästa sätt, helt enkelt att undvika mänskligt resursslöseri. Olika Ledarskapskurser ger metoder för detta, och här handlar det om att dra nytta av erfarenheten hos den äldre personalen. De kanske kan fungera som mentorer för unga medarbetare, och man kan sätta ihop åldersblandade arbetsgrupper som exempelvis diskuterar förändringar på arbetsplatsen.

Medarbetarsamtal på ledarskapskurser

Nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal är förberedelser. Som chef behöver man förbereda sig, men det är viktigt att även den anställde får tid att tänka igenom vad man kommer att diskutera. På flera ledarskapskurser om medarbetarsamtal får man tips om viktiga frågeställningar och diskussionsämnen.

Användbart verktyg är en mall

Ett användbart verktyg är en mall som man delar ut i förväg, där man ställer frågor om saker som den allmänna trivseln med arbetssituationen, målsättning, ansvar, arbetsbelastning, relationer till kollegor. Sådana mallar kan man få tillgång till via ledarskapskurser, och de ökar möjligheten att ett medarbetarsamtal upplevs som utvecklande.

Medarbetarsamtal i chefsrollen

Genom goda förberedelser visar man som chef och ledare att verkligen är intresserad av en bra diskussion, och inte bara genomför ett medarbetarsamtal helt rutinmässigt för att det ingår i ens chef- och ledarskapsroll. Och en mer ambitiöst ledarskap kan sprida sig som ringar på vattnet inom hela organisationen.

Boka in en tid för ett uppföljningssamtal

Under ett medarbetarsamtal är det viktigt att inte styra samtalet för mycket, utan vara lyhörd och ge den anställde stort utrymme. Men uppföljningen av ett medarbetarsamtal kan vara lika viktig som förberedelserna. Kanske har den anställde kommit med konstruktiva förslag som man kan fånga upp och implementera. När man har tagit fram en målsättning, och klarlagt på vilka områden det finns utrymme för förbättringar, bör man ta fram en handlingsplan för genomförandet, och kanske redan nu boka in en tid för ett uppföljningssamtal.

Inspirerande ledarskapskurser

Inspirerande ledarskapskurser kan belysa olika metoder för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Det är viktigt i gott ledarskap att ha visioner för vad man vill åstadkomma, och arbeta långsiktigt för att utveckla både individerna och hela verksamheten.

Lärorika ledarskapskurser

En central målsättning i modernt ledarskap går ut på att ta vara på resurserna hos varje individ. Om man ökar sin egen kompetens genom att gå lärorika ledarskapskurser kan man komma tillbaka till sin arbetsplats med ny energi och inspiration, och hitta nya vägar att handleda och uppmuntra sin personal.

Här finns det alltså en hel del man kan förbättra, och på våra ledarskapskurser kan man hämta mycket inspiration.